دوره های آموزشی

باشگاه 

کلاسهای چن تای چی زیر نظر استاد سعید عطازاده