دوره های آموزشی

باشگاه سلامت ظفر 

کلاسهای چن تای چی زیر نظر استاد سعید عطازاده و استاد یار حسین رحیمی زاده 

روزهای شنبه و چهارشنبه 

ساعت ۲۰:۴۵ الی ۲۲:۳۰