افتخارات استاد سعید عطازاده

دان پنج رشته ووشو در ایران

مقام قهرمانی کشوری سبک چن تای چی سال ۱۳۹۲

مقام قهرمانی کشوری سبک چن تای چی سال ۱۳۹۳

مقام قهرمانی مسابقات بین المللی چین سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲

زیر نظر نسل ۱۹ خاندان چن ( استاد بزرگ چن ژنگلی و استاد بزرگ چن شیاونگ )

دان چهار رشته چن تای چی در ایران

دان چهار بین المللی در رشته چن تای چی

دارای مدرک دوره مربیگری بین المللی

مربی رسمی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران