ایران چن تای چی | استاد سعید عطازاده

همایش بزرگ تای چی

همایش بزرگ تای چی ورزش شهروندی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۰ ساعت هشت صبح در پارک ملت تهران برگزار می گردد .

همایشی برای تمام ورزش دوستان شهر

لطفا با لبخند وارد شوید 

خروج از نسخه موبایل